Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius har köpt 14 100 B-aktier i Diamyd
Medical. Hannelius innehav uppgår därmed till 97 432 B-aktier och 33
332 teckningsoptioner för B-aktier.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där
diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra
prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical
utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat
prövningsläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med
GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes
pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för
GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABAA-receptorn
avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör
vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala
tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och
i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2017 kl 17:15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medicals-vd-har-kopt-aktier-i-bolaget,c2391723
http://mb.cision.com/Main/6746/2391723/751843.pdf