Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nedan pressmeddelande avser samma information som det pressmeddelande
som offentliggjordes kl 8.00 idag, men distribueras på nytt då dagens
tidigare utskick ej återgav pressmeddelandetexten i dess fullständiga
lydelse.

Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin
Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva
Melker Schörling AB ("MSAB" eller "Bolaget") utanför börsen. Beslutet
är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa
roll befinner sig i en förändrad situation.

"Med hänsyn till den nya situationen i MSAB är det vår uppfattning att
Bolaget kan drivas vidare effektivare i en privat miljö. Vi avser att
tillsammans med våra närmaste långsiktiga samarbetspartners
fortsättningsvis göra vårt yttersta för att bidra till bästa möjliga
utveckling för innehavsbolagen." säger Melker Schörling, Märta
Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg.

"Vår förhoppning är att alla aktieägare i MSAB har förståelse för
denna förändring och fortsätter sitt engagemang genom att investera
direkt i de framgångsrika börsbolag som utgör MSABs innehavsbolag.
Genomgående sedan börsnoteringen 2006 har vi använt substansvärdet
som riktmärke för värdeutvecklingen i MSAB och anser det därför
logiskt att budet nu också lämnas baserat på aktuellt substansvärde."
säger MSABs ordförande Mikael Ekdahl.

Utköpet sker genom att Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners
AB) ("Schörling & Partners"), som ägs gemensamt av familjen
Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste AB ("MSTAB"), Stefan
Persson, UIE Malta Holding Ltd. (helägt dotterbolag till United
International Enterprises Ltd. som kontrolleras av Carl och Martin
Bek-Nielsen) och Mikael Ekdahl AB, lämnar ett ovillkorat
kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB att överlåta samtliga sina
aktier i MSAB till Schörling & Partners ("Erbjudandet"). Schörling &
Partners innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.
Aktierna i MSAB är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large
Cap.

· Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i
MSAB ("Erbjudandevederlaget").[1]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftn1)
Erbjudandevederlaget överstiger substansvärdet i MSAB per den 13
november 2017 om 568 kronor och motsvarar den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under
de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.[2]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftn2)
Det sammanlagda Erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 005 miljoner
kronor, och Erbjudandet innebär att MSAB värderas till cirka 67 767
miljoner kronor.[3]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftn3)

· Erbjudandevederlaget innebär en premie om:

- cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

· Bolaget har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness
opinion) från Ernst & Young AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt
ur ett finansiellt perspektiv.

· Schörling & Partners är Bolagets största ägare med ett innehav om
cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och avser att
så snart som möjligt påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i
Bolaget.

· Schörling & Partners beräknar att kunna offentliggöra en
erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 15 november 2017.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från
och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017.

· Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor och
utbetalning av Erbjudandevederlag till de som har accepterat
Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad
första utbetalning den 24 november 2017.

· I syfte att löpande tillhandahålla likviditet för MSABs aktieägare
har Schörling & Partners för avsikt att genom Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ("SEB") förvärva, eller ingå överenskommelser om att
förvärva, aktier i MSAB utanför Erbjudandet, varvid köporder avses
läggas i marknaden på aktier i MSAB högst till ett pris motsvarande
Erbjudandevederlaget. Observera dock att försäljning i marknaden kan
innebära en kostnad för aktieägare i form av courtage. Sådana förvärv
eller överenskommelser kommer ske i överensstämmelse med svensk lag
och Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), och
kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

MSAB grundades 1999 av Melker Schörling. Bolaget bildades som en
plattform för den fortsatta utvecklingen av Melker Schörlings
investeringar. År 2006 erbjöds investerare att ta del av Bolagets
framtida utveckling i samband med en börsnotering. MSAB-aktien
upptogs först till handel på First North i september 2006 och kort
därefter på Nasdaq Stockholm (Large Cap) i december 2006. Sedan
börsnoteringen har Bolaget utvecklats mycket väl och substansvärdet
har stigit med cirka 510 procent. Detta kan jämföras med
Stockholmsbörsen som under samma period stigit med cirka 80 procent.

Melker Schörling med familj har via direkt och indirekt ägda bolag
alltsedan MSABs börsnotering innehaft omkring 85 procent av aktierna
och rösterna i MSAB. Före de överlåtelser av aktier i MSAB till
Schörling & Partners som genomfördes den 13 november 2017 (se
"Schörling & Partners och dess ägarstruktur") uppgick
Schörling-familjens innehav i MSAB (genom ägarbolaget MSTAB) till
86,1 procent. Melker Schörlings döttrar, Sofia Schörling Högberg och
Märta Schörling Andreen, har under en längre tid, sedan 2006
respektive 2010, varit aktiva som styrelseledamöter i MSAB.
Tillsammans eller var för sig arbetar de även som styrelseledamöter i
innehavsbolagen Hexagon, Hexpol, AAK, ASSA ABLOY och Securitas. Efter
familjen Schörling har Stefan Persson och UIE Malta Holding Ltd., som
är ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd.
och som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen, före
överlåtelserna till Schörling & Partners varit största aktieägare i
MSAB med 4,8 procent respektive 1,7 procent av aktierna i Bolaget.
MSABs styrelseordförande Mikael Ekdahl, som även varit en av Melker
Schörlings närmsta affärspartners sedan mer än 30 år tillbaka,
innehade genom Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i MSAB.
Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl har som
styrelseledamöter i MSAB tillsammans med Melker Schörling under många
år bidragit till Bolagets utveckling. Tillsammans har nu dessa parter
beslutat att gå samman i ett budgivarkonsortium och genom det
gemensamt ägda Schörling & Partners, som efter att samtliga
konsortiemedlemmar har överlåtit sina respektive innehav i MSAB till
Schörling & Partners äger 92,6 procent av aktierna i MSAB, lämna
Erbjudandet till övriga aktieägare i MSAB.

Som en följd av Bolagets förändrade situation i och med att Melker
Schörling har lämnat sin operativa roll kan Bolaget enligt
konsortiets uppfattning drivas vidare effektivare i en privat miljö,
i likhet med flera andra betydande familjedominerade ägarbolag.
Budgivarkonsortiet avser fortsättningsvis att göra sitt yttersta för
att bidra till bästa möjliga utveckling av MSABs nuvarande och
framtida innehavsbolag.

De aktieägare som i likhet med budgivarkonsortiet tror på en
långsiktig positiv utveckling för innehavsbolagen kan förvärva aktier
i dessa bolag för den likvid som erhålles i Erbjudandet. Det är
budgivarkonsortiets förhoppning att flertalet aktieägare framöver
kommer att fortsätta sitt engagemang direkt i underliggande
innehavsbolag. Budgivarkonsortiet avser därför verka för att
innehavsbolagens procentuella andel av substansvärdet kommer att
anges på MSABs hemsida under acceptfristen.

Budgivarkonsortiet anser att Erbjudandet är finansiellt logiskt för
MSABs övriga aktieägare. Bolaget har konsekvent kommunicerat att
substansvärdet är Bolagets viktigaste nyckeltal och som
värderingsunderlag har substansvärdet löpt som en röd tråd genom
Bolagets börshistoria. Vid börsintroduktionen av MSAB år 2006 erbjöds
investerare att teckna aktier till substansvärde. Den årliga
aktieinlösen som enligt bolagsordningen hittills erbjudits alla
aktieägare i samband med årsstämman har skett till substansvärde. Vid
Bolagets enda emission 2012, riktad till United International
Enterprises Ltd. som betalning för aktier i AAK, värderades
MSAB-aktien till substansvärdet. Bolaget har även löpande dagligen
rapporterat substansvärdet på Bolagets hemsida. Budgivarkonsortiet
anser därför att det är riktigt och logiskt att Erbjudandevederlaget
baseras på substansvärdet vid tidpunkten för Erbjudandet.

MSAB har en liten organisation med endast en handfull anställda samt
ett stort nätverk som tillför ytterligare kompetens.
Budgivarkonsortiet sätter stort värde på MSABs ledning, medarbetare
och nätverk och är övertygat om att Erbjudandet kommer att skapa
tillväxt och positiva effekter för såväl Bolagets medarbetare som
övriga intressenter. Konsortiet förutser inte att Erbjudandets
genomförande kommer att medföra förändringar för MSABs anställda,
ledning, anställningsvillkor, eller för sysselsättningen och de
platser där MSAB bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i
MSAB. Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring
till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före
utbetalning av Erbjudandevederlaget, kommer Erbjudandevederlaget att
reduceras i motsvarande mån. Det sammanlagda Erbjudandevederlaget
uppgår till cirka 5 005 miljoner kronor, och Erbjudandet innebär att
MSAB värderas till cirka 67 767 miljoner kronor.[4]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftn4)

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för
de av Schörling & Partners förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandevederlaget överstiger substansvärdet i MSAB per den 13
november 2017 om 568 kronor och motsvarar den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under
de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande samt
innebär en premie om:

- cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Schörling & Partners beräknar att kunna offentliggöra en
erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 15 november 2017.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från
och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017.
Erbjudandet är ovillkorat och utbetalning av vederlag kommer att ske
en gång per vecka under acceptfristen, med förväntad första
utbetalning den 24 november 2017.

Schörling & Partners innehar 110 302 321 aktier i MSAB, motsvarande
cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB. Utöver dessa
aktier innehar Schörling & Partners inte några finansiella instrument
som ger en finansiell exponering mot aktierna i MSAB.

I syfte att löpande tillhandahålla likviditet för MSABs aktieägare har
Schörling & Partners för avsikt att genom SEB förvärva, eller ingå
överenskommelser om att förvärva, aktier i MSAB utanför Erbjudandet,
varvid köporder avses läggas i marknaden på aktier i MSAB högst till
ett pris motsvarande Erbjudandevederlaget. Observera dock att
försäljning i marknaden kan innebära en kostnad för aktieägare i form
av courtage. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer ske i
överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna, och kommer att
offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Schörling & Partners och dess ägarstruktur

Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) är ett nybildat
svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559132-0402. Schörling &
Partners ägs gemensamt av MSTAB, organisationsnummer 556609-2168,
Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd., organisationsnummer C 57767,
och Mikael Ekdahl AB, organisationsnummer 556701-4112, och har sitt
säte i Stockholm med adress Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm.
Schörling & Partners har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för
närvarande någon verksamhet. Bolagets enda syfte är att inneha
aktierna i MSAB, genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara
verksamt som moderbolag åt MSAB.

Samtliga ägare i Schörling & Partners har tidigare varit direktägare i
MSAB, men har den 13 november 2017 överlåtit sina respektive
aktieinnehav i MSAB till Schörling & Partners i utbyte mot aktier i
Schörling & Partners till en emissionskurs motsvarande
Erbjudandevederlaget. Efter dessa överlåtelser, som var villkorade av
att Erbjudandet lämnades, äger MSTAB 92,9 procent av aktierna i
Schörling & Partners, Stefan Persson 5,2 procent, UIE Malta Holding
Ltd. 1,8 procent och Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i
Schörling & Partners. Parternas ägarandelar i Schörling & Partners
motsvarar deras tidigare inbördes relativa ägarandelar i MSAB.

MSTAB ägs direkt och indirekt av Melker Schörling, Sofia Schörling
Högberg, Märta Schörling Andreen samt Schörling-familjens
välgörenhetsstiftelse. Melker Schörling innehar, direkt och indirekt,
en majoritet av aktierna och rösterna i MSTAB. UIE Malta Holding Ltd.
är ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd.
som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl AB
kontrolleras av Mikael Ekdahl.

Schörling & Partners har överenskommit med MSABs verkställande
direktör Gun Nilsson att hon efter att Erbjudandet har genomförts ska
utses till verkställande direktör för Schörling & Partners.

Vissa närståendefrågor m.m.

Melker Schörling, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen,
Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl är
styrelseledamöter i MSAB. Samtliga dessa personer deltar också i
Erbjudandet genom det gemensamt kontrollerade Schörling & Partners
och är styrelseledamöter i Schörling & Partners. Vidare har Schörling
& Partners överenskommit med styrelseledamöterna Carl-Henric Svanberg
och Georg Brunstam att de efter att Erbjudandet har genomförts ska
utses till styrelseledamöter i Schörling & Partners. Således finns
det ingen ledamot i MSABs styrelse som är oberoende i frågor som är
relaterade till Erbjudandet.

Erbjudandet omfattas av bestämmelserna i avsnitt III i
Takeover-reglerna. I de bestämmelserna föreskrivs bland annat att
MSAB är skyldigt att inhämta och offentliggöra ett
värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende Erbjudandet. Som
framgår nedan har så också skett.

Fairness opinion från Ernst & Young AB

Bolaget har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness
opinion) från Ernst & Young AB, enligt vilket, baserat på de
antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är
skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i MSAB.

Finansiering av och villkor för Erbjudandet

Schörling & Partners kommer att finansiera Erbjudandet med en
lånefacilitet som Schörling & Partners på sedvanliga villkor har
ingått med SEB. Erbjudandet är således inte föremål för något
finansieringsvillkor. Erbjudandet är inte heller föremål för något
annat villkor för dess fullföljande. Erbjudandet och de överlåtelser
som föregått detta kräver inte tillstånd från någon
konkurrensmyndighet.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling 15 november 2017

Acceptfrist 16 november - 14 december 2017

Schörling & Partners påkallar tvångsinlösen Tidigast omkring den 17 november 2017

Första delbetalning av Erbjudandevederlag
till de som accepterat Erbjudandet per
den 21 november 2017 Omkring den 24 november 2017

Andra delbetalning av Erbjudandevederlag
till de som accepterat Erbjudandet per
den 28 november 2017 Omkring den 1 december 2017

Tredje delbetalning av Erbjudandevederlag
till de som accepterat Erbjudandet per
den 5 december 2017 Omkring den 8 december 2017

Fjärde delbetalning av Erbjudandevederlag
till de som accepterat Erbjudandet per
den 12 december 2017 Omkring den 15 december 2017

Sista delbetalning av Erbjudandevederlag
till de som accepterat Erbjudandet per
den 14 december 2017 Omkring den 19 december 2017

Schörling & Partners förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen
för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag. Meddelande om sådan förlängning och/eller senareläggning av
utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Schörling &
Partners genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och
regler.

Tvångsinlösen och avnotering

Efter de förvärv av aktier i MSAB som beskrivits under "Schörling &
Partners och dess ägarstruktur" ovan och som genomfördes den 13
november 2017, äger Schörling & Partners 92,6 procent av aktierna i
MSAB. Schörling & Partners avser därför att så snart som möjligt
påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget enligt
aktiebolagslagen (2005:551). Efter att acceptfristen i Erbjudandet
har löpt ut kommer Schörling & Partners att verka för att MSABs
aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har genom beslut AMN 2017:32 uttalat att reglerna
om för,- sido- och efteraffärer i punkterna II.13-15 i
Takeover-reglerna inte är tillämpliga på Schörling & Partners förvärv
av aktier i MSAB från MSTAB, Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd.
och Mikael Ekdahl AB, eftersom dessa parter såsom konsortiemedlemmar
i Schörling & Partners deltar som de facto-budgivare i Erbjudandet. I
beslutet har Aktiemarknadsnämnden vidare uttalat att ovan beskrivna
överlåtelser av aktier i MSAB till Schörling & Partners inte medför
något sådant kontrollägarskifte som utlöser budplikt för Schörling &
Partners eller någon annan part, samt att Erbjudandet och de
transaktioner som genomförs i anslutning till detta inte föranleder
någon invändning från synpunkten av god sed på aktiemarknaden. För
fullständigt uttalande, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Schörling & Partners och
aktieägare i MSAB med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och
tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som
uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första
instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och
besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i
förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om
tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare
gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Schörling & Partners, i
enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden, den 10 november 2017 genom avtal åtagit sig gentemot
Nasdaq Stockholm att följa ovan angivna regler, avgöranden och besked
samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga
Schörling & Partners vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 14
november 2017 informerade Schörling & Partners Finansinspektionen om
Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Schörling & Partners har anlitat SEB som finansiell rådgivare samt
Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare i samband med
Erbjudandet. MSAB har anlitat Hannes Snellman som juridisk rådgivare
i samband med Erbjudandet.

MSAB i korthet

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq
Stockholm (Large Cap) under kortnamnet MELK. MSABs bolag har alla en
tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark
utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande
inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex
börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och
Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26
procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. Genom ett
långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god
utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Underlag för beräkning av substansvärdet i MSAB[5]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftn5)

Bolag Antal aktier Kurs (kr) Värde (Mkr)
Hexagon 93 679 899 408,00 38 221
AAK 13 899 301 669,50 9 306
ASSA ABLOY 42 812 848 168,70 7 223
HEXPOL 89 298 779 81,30 7 260
Securitas 19 734 600 141,20 2 787
Loomis 900 000 321,40 289
Övriga innehav - - 140
Totalt värde aktier 65 225
Nettokassa 2 427
Övriga tillgångar och skulder -17
Totalt substansvärde 67 635
Totalt antal aktier 119 097 595
Substansvärde per aktie (kr) 568

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Schörling & Partners kommer inte att
tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept
av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Schörling & Partners kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess
territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska
Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna),
varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka
flera ligger utom Schörling & Partners kontroll, finns det inga
garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt
från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast
per den dagen den lämnades och Schörling & Partners har ingen
skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller
revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida
händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av
tillämplig lag och annan reglering.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftnref1)
Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till
aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning
av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i
motsvarande mån.

[2]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftnref2)
Substansvärdet i MSAB uppgick per den 13 november 2017 till 568
kronor per aktie. Budgivaren har samtidigt ansett det relevant att
beakta den regel om erbjudandepris motsvarande den volymvägda
genomsnittliga betalkursen under 20 handelsdagar före
uppköpserbjudandets offentliggörande som en budgivare under vissa
förhållanden har att iaktta i ett budpliktsbud och vars tillämpning
här ger ett vederlag om 569 kronor per aktie.

[3]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftnref3)
Baserat på 119 097 595 aktier, vilket är det totala antalet utgivna
aktier i MSAB.

[4]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftnref4)
Baserat på 119 097 595 aktier, vilket är det totala antalet utgivna
aktier i MSAB.

[5]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R43D0994/Pressmeddelande%20Sch%C3%B6rling%20%20Partners%20l%C3%A4mnar%20ett%20kontanterbjudande%20till%20.._%20(002).docx#_ftnref5)
Per den 13 november 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ekdahl, styrelseordförande i MSAB och kontaktperson för
Schörling & Partners

Tel: 08 - 407 36 60
E-post: mek@msaa.se
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.sochpartners.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Schörling & Partners i
enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 november 2017, kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4559819&fn=release.html
http://mb.cision.com/Main/16564/2391671/751810.pdf