I enlighet med beslut vid årsstämman den 28 april 2017 har Pricers
styrelseordförande Bernt Ingman kontaktat företagets största
aktieägare i syfte att formera en valberedning. Vid bedömningen av
vilka som utgör de största aktieägarna har, i enlighet med
årsstämmans beslut, hänsyn tagits till sådana grupper av två eller
flera aktieägare som anmält till styrelsens ordförande att man
gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen, utöver
styrelsens ordförande Bernt Ingman, är:

- Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.

- Ulf Palm, nominerad av Origo Capital AB, Sifonen AB, Hans Granberg
och Franz Holm.

- Göran Bronner, företrädare för eget innehav och vidare nominerad av
Johan Strömberg och Thomas Krishan.

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.

Per den 30 september 2017 representerar dessa aktieägare tillsammans
ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till
årsstämman 2018 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande,
stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så
anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion
för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2018 kl 16:00 på
Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan
vända sig till valberedningen senast den 31 december 2017 på e-mail:
ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen,
Box 215, 101 24 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD: +46 8 505 582 00

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala
lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och
förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq
Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna
www.pricer.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pricer/r/valberedningen-utsedd-infor-pricer-ab-s-arsstamma-2018,c2373660
http://mb.cision.com/Main/715/2373660/740257.pdf