Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya
Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore

Pressmeddelande 12 oktober kl. 15:45

Global Gaming 555 AB (publ) avslutade den 11 oktober 2017
teckningsperioden, i erbjudandet till allmänheten i Sverige, att
teckna aktier i bolaget inför den planerade noteringen på Nasdaq
First North. Emissionen uppgår till 22 MSEK. Intresset för att teckna
aktier har varit väldigt stort och emissionen var övertecknat cirka
arton gånger. Totalt inkom teckningsanmälningar för cirka 400 MSEK.
Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North är
preliminärt planerad till den 19 oktober 2017.

Global Gaming har genomfört en nyemission genom att erbjuda
allmänheten i Sverige att teckna aktier i bolaget. Teckningsperioden
löpte mellan 2 och 11 oktober 2017 och omfattade totalt 1 000 000
aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Genom nyemissionen
tillförs bolaget 22 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna
summerar till drygt 400 MSEK. På grund av emissionens storlek och den
stora efterfrågan valde bolaget att premiera en bred spridning av
aktierna.

"Det känns fantastiskt att ha fått möjligheten att prata med så många
intressanta personer, under de investerarträffar vi varit på de
senaste veckorna, och att så många vill vara med på vår fortsatta
resa. Det skapar så klart ännu mer driv både personligen och för
gruppen som helhet." säger Stefan Olsson, VD för Global Gaming.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få
tilldelning. Styrelsen för Global Gaming har beslutat om tilldelning
av tecknade aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs
i det memorandum som offentliggjordes den 29 september 2017.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av
avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på
avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte
tilldelats aktier får inget meddelande.

Efter tilldelning kommer bolaget att ha cirka 2 300 ägare.

Preliminär första dag för handel

I samband med emissionen har styrelsen för Global Gaming ansökt om
upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North.
Första dag för handel är planerad till den 19 oktober 2017.

Kortnamn: GLOBAL

ISIN-kod: SE0002685958

Rådgivare

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Wistrands Advokatbyrå
Stockholm KB har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.

Stockholm 12 oktober 2017

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Stefan Olsson, VD Global Gaming 555 AB (publ)
E-post: stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 702 216 050

eller besök www.globalgaming.com och www.ninjacasino.com

VIKTIG INFORMATION

Distributionsområde

Varken detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen utgör
ett prospekt och har därmed inte upprättats i enlighet med till
exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och
EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument,
memorandumet eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål
för godkännande och eller registrering hos Finansinspektionen i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med
finansiella instrument.

Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några
åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några
andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska
Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i
Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till
personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta
dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen
distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där
distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider
mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av
aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.
Personer som mottar exemplar av detta dokument och/eller,
memorandumet och/eller Bolagsbeskrivningen måste informera sig om och
följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/global-gamings-emission-kraftigt-overtecknad,c2366782