Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856, kallas till extra
bolagsstämma fredagen den 6 oktober 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på
Virdings allé 32B i Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 30 september 2017,
dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 2 oktober
2017. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden till stämman.

Anmälan till stämman kan göras skriftligen till LIDDS AB (publ), attn: Bengt
Norvik, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, eller per e-post till
bengt.norvik@liddspharma.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud
samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd den 30
september 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för
ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas
fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För att
underlätta inregistrering till stämman bör fullmakt och behörighetshandlingar
vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats,
www.lidds.se. Fullmaktsformulär skickas också till de aktieägare som så begär
och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

1 Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
styrelseledamöter
2 Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
VD och övriga nyckelpersoner

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Jan Törnell utses till ordförande
vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för styrelseledamöter

P.U.L.S. Invest AB, som är aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar
att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för stämmovalda
styrelseledamöter i bolaget ("Incitamentsprogram 2017/2020 - Styrelse") genom
emission av högst 750 000 teckningsoptioner på följande villkor:

1 Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna
endast tecknas av nuvarande stämmovalda styrelseledamöter i bolaget enligt
nedan: 1 Styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna 250 000
teckningsoptioner och övriga stämmovalda styrelseledamöter (fyra stycken)
ska ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner var. 2 Om det sammanlagda
antalet teckningsoptioner som tecknas av styrelseledamöterna med rätt
enligt punkt (a) understiger det högsta antal teckningsoptioner som får
emitteras, får kvarvarande teckningsoptioner tecknas av de
styrelseledamöter som tecknat sin fulla andel enligt punkt (a) (dvs. de får
teckna ytterligare teckningsoptioner än vad som följer av punkt (a)). Vid
överteckning ska kvarvarande teckningsoptioner fördelas dem emellan i
förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en av dem har
tecknat enligt punkt (a) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3 Teckningsoptioner som inte tecknas med rätt enligt punkt (a) eller (b)
får inte tecknas av någon.
2 Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för de stämmovalda styrelseledamöterna i bolaget. Genom ett sådant program
erbjuds styrelseledamöterna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i
bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för
bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för bolaget och
dess aktieägare.
3 Teckning enligt punkt 1 (a) ska ske senast den 11 oktober 2017 och teckning
enligt punkt 1 (b) ska ske senast den 12 oktober 2017. Teckning ska ske på
teckningslista.
4 1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot
bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med
tillämpning av värderingsmodellen Black&Scholes.
5 Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13
oktober 2017 genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.
6 Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiderna och betalningstiden.
7 För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller bland annat: 1 att
varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot
kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under
perioden fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020, 2 att
teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i vissa fall
(sedvanliga omräkningsvillkor) och att tidpunkten för utnyttjande av
teckningsoptionerna kan komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa
fall, samt 3 att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av
teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna
har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.
8 Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
teckning kommer bolagets aktiekapital att öka med 39 750 kronor (med
förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt
Optionsvillkoren).
9 Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för
tilldelning av teckningsoptioner är att styrelseledamoten senast samtidigt
med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med bolaget, enligt
vilket styrelseledamoten ska vara förpliktigad att erbjuda bolaget eller
den bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av
dessa om styrelseuppdraget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av
teckningsoptioner före den 15 april 2020 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av
teckningsoptioner lagligen kan ske.

Punkt 8 - Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner

P.U.L.S. Invest AB, som är aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar
att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga
nyckelpersoner i bolaget ("Incitamentsprogram 2017/2020 - Nyckelpersoner")
genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner på följande villkor:

1 Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna
endast tecknas av VD och övriga nyckelpersoner i bolaget enligt nedan: 1 VD
ska ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner
(fem stycken) ska ha rätt att teckna 25 000 teckningsoptioner var. 2 Om det
sammanlagda antalet teckningsoptioner som tecknas av VD och övriga
nyckelpersoner med rätt enligt punkt (a) understiger det högsta antal
teckningsoptioner som får emitteras, får kvarvarande teckningsoptioner
tecknas av VD och de övriga nyckelpersoner som tecknat sin fulla andel
enligt punkt (a) (dvs. de får teckna ytterligare teckningsoptioner än vad
som följer av punkt (a)). Vid överteckning ska kvarvarande
teckningsoptioner fördelas dem emellan i förhållande till det antal
teckningsoptioner som var och en av dem har tecknat enligt punkt (a) och, i
dem mån detta inte kan ske, genom lottning. 3 Teckningsoptioner som inte
tecknas med rätt enligt punkt (a) eller (b) får inte tecknas av någon.
2 Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för VD och övriga nyckelpersoner i bolaget. Genom ett sådant program
erbjuds VD och övriga nyckelpersoner möjlighet att ta del av en
värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat
intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för
bolaget och dess aktieägare.
3 Teckning enligt punkt 1 (a) ska ske senast den 11 oktober 2017 och teckning
enligt punkt 1 (b) ska ske senast den 12 oktober 2017. Teckning ska ske på
teckningslista.
4 1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot
bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med
tillämpning av värderingsmodellen Black&Scholes.
5 Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13
oktober 2017 genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.
6 Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiderna och betalningstiden.
7 För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller bland annat: 1 att
varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot
kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under
perioden fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020, 2 att
teckningskursen per aktie och antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i vissa fall
(sedvanliga omräkningsvillkor) och att tidpunkten för utnyttjande av
teckningsoptionerna kan komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa
fall, samt 3 att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av
teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna
har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.
8 Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
teckning kommer bolagets aktiekapital att öka med 13 250 kronor (med
förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt
Optionsvillkoren).
9 Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för
tilldelning av teckningsoptioner är att teckningsberättigad person senast
samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med bolaget,
enligt vilket sådan person ska vara förpliktigad att erbjuda bolaget eller
den bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av
dessa om anställningen/uppdraget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av
teckningsoptioner före den 15 april 2020 samt i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av
teckningsoptioner lagligen kan ske.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i enlighet med förslagen under punkterna 7 och 8 i
förslaget till dagordning för stämman fordras att förslagen biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 i
förslaget till dagordning för stämman jämte anknytande handlingar kommer att
hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Virdings allé 32B, 754 50
Uppsala, fr.o.m. den 22 september 2017 och kommer att skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. För sådan begäran gäller samma kontaktuppgifter som för anmälan
till stämman.

Uppsala i september 2017

Styrelsen

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/2133980/816412.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire