PRESSMEDDELANDE  2017-01-11

Vid årsstämma idag den 11 januari 2017 i Venue Retail Group Aktiebolag
(publ) fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2015/2016. Stämman beslutade att
ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade
vinsten överfördes i ny räkning.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska
vara fem, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel
Kinning och Andreas Bladh till styrelseledamöter. Jimmy Johansson
avböjde omval. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf till
styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice
ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöter som
indirekt eller direkt äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget eller är
styrelseledamot eller VD i bolag som äger mer än 1 000 000 aktier i
bolaget. Till övriga ledamöter skall arvode om 150 000 kronor utgå,
vilket efter årsstämmans beslut ovan utgörs av en person.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om
valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
emissionsbemyndigande om högst 14 500 000 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl.
18.30 CET

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och
accessoarer i Sverige och Norge med totalt 131 butiker. Verksamheten
drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt
avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue
Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och
har sitt huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-venue-retail-group,c2164362
http://mb.cision.com/Main/877/2164362/613216.pdf