Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax
över 58 000. Därmed slogs med rejäl marginal det tidigare rekordet på
ca 48 500 olyckor vilket noterades 2015. Rådjur står för den största
delen av viltolyckorna, därefter följer älg, vildsvin, hjort och sist
rovdjuren. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till
personskaderisken och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.


+--------+------+------+----------+
|Viltslag|2015 |2016 |Förändr. %|
+--------+------+------+----------+
|Älg |4 904 |5 846 |+19 % |
+--------+------+------+----------+
|Hjort |2 256 |2 904 |+29 % |
+--------+------+------+----------+
|Rådjur |36 405|44 456|+22 % |
+--------+------+------+----------+
|Vildsvin|4 213 |4 739 |+12 % |
+--------+------+------+----------+
|Rovvilt |59 |119 |+102 % |
+--------+------+------+----------+
|TOTALT: |48 496|58 064|+20 % |
+--------+------+------+----------+

2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor, 48 496 stycken. Men
det rekordet fick inte stå sig särskilt länge. I den senaste
uppdateringen av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från det
Nationella Viltolycksrådet var anmälningarna 58 000 olyckor till
polisen. Det är en ökning med hela 20 procent, vilket i sig är ett
rekord som den enskilt största ökningen från ett år till ett annat.
Om man även lägger till att denna ökning kommer direkt efter det år
som det tidigare rekordet för anmälda olyckor noterades måste det
bedömas som extremt.

Olyckor med alla djurtyper ökar.
Rådjur står för den allra största andelen av viltolyckorna, förra året
mottogs 44 456 anmälningar av kollisioner med rådjur. Det är en
ökning med 22 % jämfört med föregående år. Näst flest olyckor sker
med älg och har ökat från 4 904 till 5 846, ca 19 procent och
vildsvinsolyckorna har ökat 12 procent från 4 213 till 4 739. Största
individuella ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade från 2
256 till 2 904, 29 procent. Rovdjursolyckor har ökat från 59 till 119
st (102 procent).

Älgkollisioner farligast
Efter att i flera års följd ha minskat så ökade antalet anmälda
viltolyckor med älg under 2016. Det är oroväckande, särskilt med
tanke på att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga
personskador är som störst. Detta beror på älgens långa ben som gör
att den vid en kollision faller ned mot bilens vindruta och tak, med
följd att den kan tränga in i kupén eller trycker ned taket så att
förare och passagerare riskerar allvarliga nack- och skallskador.
Till och med november förra året hade det i officiell statistik
omkommit 7 personer i kollisioner vilt.

Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med en
genomsnittskostnad på 40 000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det
beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar
stora skador på bilens front och motor.

Störst ökning i Jönköping, Blekinge minskat mest
I Jönköpings län har antalet anmälda olyckor ökat mest i hela landet,
50 procent (från 2549 till 3572). Därefter följer Gotland och
Kronobergs län på 37 respektive 31 procent. Blekinge och Norrbotten
är de enda län där olyckorna har minskat. I Blekinge var det en
kraftig minskning på 21 procent (från 1215 till 967) och i Norrbotten
sjönk anmälningar med 10 procent (från 679 till 614).

+---------------+--------+
|Län |Förändr.|
+---------------+--------+
|Jönköping |+50% |
+---------------+--------+
|Gotland |+37% |
+---------------+--------+
|Kronoberg |+32% |
+---------------+--------+
|Uppsala |+32% |
+---------------+--------+
|Kalmar |+24% |
+---------------+--------+
|Stockholm |+23% |
+---------------+--------+
|Värmland |+22% |
+---------------+--------+
|Södermanland |+19% |
+---------------+--------+
|Skåne |+18% |
+---------------+--------+
|Örebro |+17% |
+---------------+--------+
|Västernorrland |+16% |
+---------------+--------+
|Västmanland |+16% |
+---------------+--------+
|Dalarna |+15% |
+---------------+--------+
|Gävleborg |+14% |
+---------------+--------+
|Västra Götaland|+12% |
+---------------+--------+
|Östergötland |+11% |
+---------------+--------+
|Västerbotten |+9% |
+---------------+--------+
|Halland |+8% |
+---------------+--------+
|Jämtland |+7% |
+---------------+--------+
|Norrbotten |-10% |
+---------------+--------+
|Blekinge |-21% |
+---------------+--------+
|HELA LANDET |20% |
+---------------+--------+

Se bifogad PDF av pressmeddelande för länsvis statistik gällade olika
djurarter.

För vidare information: Niclas Dahl, verksamhetsledare
Älgskadefondsföreningen, 0768 - 10 02 37, niclas@algen.se
(niclas@aelgen.se).

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan
1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är
Sveriges största oberoende aktörer inom vilt och trafiksäkerhet.
Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om
viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga
viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till
Haparanda.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/algskadefondsforeningen/r/viltolyckor-2016--extrem-okning-av-antalet-anmalda-viltolyckor,c2164129