Hänvisning görs till tidigare pressmeddelande från den 13 oktober 2017
där det framkommer att FastPartner AB (publ) ("FastPartner") den 26
september 2017 initierat skriftliga förfaranden i syfte att genomföra
villkorsändringar i sina utestående obligationslån, 2014/2018 med
ISIN SE0005798725, 2015/2019 med ISIN SE0006510210, 2015/2019 med
ISIN SE0007576947 och 2016/2020 med ISIN SE0008434880,
("Obligationsvillkoren") och ("Obligationslånen"). Syftet med
villkorsändringarna är att på marknadsmässigt fördelaktiga villkor
kunna refinansiera delar av sin låneportfölj hos kreditgivare genom
att utfärda certifikat under certifikatprogram.

Det sista av de totalt fyra skriftliga förfarandena i FastPartners
Obligationslån har nu avslutats med resultatet att innehavarna har
godkänt de föreslagna ändringarna av även dessa Obligationsvillkor.

De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida.

En så kallad samtyckesavgift om 0,02 procent av nominellt belopp
(d.v.s. 200 kronor per obligation) kommer att betalas till de
innehavare som per den 27 oktober 2017 är registrerade i FastPartners
skuldbok som förs av Euroclear Sverige. Betalningen kommer att ske
till innehavare i alla fyra Obligationslånen och utbetalningen
förväntas genomföras den 3 november 2017.

Stockholm den 20 oktober 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 - 402 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef FastPartner
Tel: 08 - 402 34 63

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 18:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-meddelar-resultat-fran-skriftligt-forfarande-avseende-foreslagna-villkorsandringar-i-ute,c2372625
http://mb.cision.com/Main/878/2372625/739565.pdf