[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Edgeware AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556691-7554 Edgeware AB (publ)
Instrument Ordinary shares
Innehavare Creandum Advisor AB

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-01-05
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 5 635 975
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 5 635 975
Andel
- aktier 18,76 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 18,76 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 18,76 % 5 635 975
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 18,76 % 5 635 975

Totalt antal rösträtter


Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Creandum KB
- antal rösträtter 2 629 656
- andel av rösträtter 8,75 %
- bolag Creandum I Annex Fund
- antal rösträtter 3 006 319
- andel av rösträtter 10,01 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 5 635 975
- andel av rösträtter 18,76 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Åsa Lindencrona
- telefon 08-52463630

Kommentar
Flaggningen avser förändring i antal aktier till följd av att
övertilldelningsoptionen inom ramen för Edgewares
börsnoteringserbjudande har utnyttjats.


* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]


-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=3875759&fn=release.html